Goddeeris

Algemene voorwaarden Goddeeris

 

Art. 1. Taal

De opdrachtgever erkent dat hij de taal van deze algemene voorwaarden begrijpt.

The customer acknowledges that he understands the language of these general conditions. Le client recognise qu’il comprend le langue de ces conditions générales.

Art. 2. Toepassing algemene voorwaarden

Alle opdrachten die door NV Goddeeris worden uitgevoerd, worden uitgevoerd onder toepassing van deze algemene voorwaarden, tenzij afwijkende voorwaarden schriftelijk werden vastgelegd. De klant erkent kennis te hebben van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden, en afstand te doen van eventuele eigen algemene voorwaarden.

Indien de klant een orderbevestiging stuurt waarin een gelijkaardige bepaling vermeld staat, dient de klant contact op te nemen met NV Goddeeris om de discussie kort te sluiten over wélke algemene voorwaarden van toepassing zullen zijn in de contractuele verhouding tussen Goddeeris en de klant.

Art. 3. Totstandkoming van de overeenkomst

Iedere prijsopgave/offerte is 30 (dertig) kalenderdagen geldig.

Goddeeris maakt zijn offerte op, op grond van schriftelijke gegevens, die hem overhandigd worden en die geacht worden juist en volledig te zijn.

De gewichten, afmetingen, en technische specificaties op de offerte worden, behoudens uitdrukkelijke vermelding van het tegendeel, geacht gegeven te zijn ten indicatieve titel.

Indien Goddeeris aanbiedt om een bepaald werk uit te voeren, en de klant bevestigt dat Goddeeris daar toe mag overgaan, komt er een aannemingsovereenkomst tot stand. Alle door Goddeeris opgenomen verbintenissen in het kader van de overeenkomst zijn middelenverbintenissen, behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord.

Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen wenst aan te brengen in de opdracht, is Goddeeris gerechtigd de vooropgestelde prijs aan te passen, alsook gerechtigd om de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsook een schadevergoeding op het niet-uitgevoerde gedeelte. Iedere aanvulling en/of wijziging na het verstrekken van de opdracht wordt als afzonderlijke opdracht beschouwd.

Elke wijziging in de opdracht dient uitdrukkelijk goedgekeurd te worden door één van de bestuurders van Goddeeris.

Art. 4. Inhoud van de overeenkomst

Alle niet uitdrukkelijke vermelde zaken zijn nooit inbegrepen in de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld (niet-limitatieve opsomming):

 • Afbraken, herstellingen, graafwerken, schouwdoorvoeren, metselwerken, schilderwerken, isolatie- en elektriciteitswerken
 • Eventuele keuringskosten
 • De huur van hefwerktuigen en/of hoogtewerkers
 • Meerwerk ingevolge onvoorziene omstandigheden

 

Alle offertes worden opgesteld uitgaande van een situatie waarbij de volgende zaken voorhanden zijn:

 • Elektriciteit
 • Stromend water, zowel warm (minstens 60°C) als koud
 • Perslucht
 • Parking voor minstens 4 vrachtwagens op een straal van 50 meter van de werf

Art. 5. Uitvoering van de overeenkomst

Goddeeris heeft het recht om geheel of (gedeeltelijk) beroep te doen op onderaannemers of derden.

Goddeeris voert de opdracht van de klant uit en is niet verantwoordelijk voor eventuele vergunningen van overheidswege, attesten en/of administratieve reglementen.

Art. 6. Prijs en betaling

Alle opdrachten worden uitgevoerd in regie tenzij schriftelijk expliciet anders bepaald.

Goddeeris heeft het recht om voorschotten of integrale voorafbetaling te vragen bij de uitvoering van haar opdrachten.

Tenzij anders aangeduid op de factuur of anders werd overeengekomen, zijn factuurbedragen opeisbaar na verloop van vijftien dagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 12% op het factuurbedrag met een minimum van 175 EUR en een maximum van 2.500 EUR per factuur, en vermeerderd worden met intresten aan een rentevoet van 8,5% vanaf de vervaldag van de factuur.

Indien u de factuur/de uitgevoerde werken niet aanvaardt dient u de factuur door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 10 kalenderdagen na de ontvangst ervan. Elke andere vorm van protest wordt als onbestaande aanzien.

Ingeval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden door de opdrachtgever worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft Goddeeris het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd diens aanspraak tot schadeloosstelling.

Soms wordt gevraagd aan Goddeeris om de factuur op te maken aan een derde partij die niet de eigenlijke opdrachtgever is. Uit klantvriendelijkheid gaat Goddeeris daar soms op in, hoewel zij dat geenszins hoeft te doen. Mocht Goddeeris dit doen, en indien de factuur niet betaald wordt, behoudt Goddeeris zich het recht voor om de factuur alsnog te richten aan de oorspronkelijke medecontractant, nl. de originele opdrachtgever. Kortom, het factureren aan een derde partij impliceert geen enkele verzaking aan welk recht dan ook ten aanzien van de oorspronkelijke opdrachtgever.

Art. 7. Planning en termijnen

NV Goddeeris doet inspanningen om alle projecten binnen een redelijke termijn te voltooien, maar is daarvoor onder meer afhankelijk van een aantal factoren die zij niet in de hand heeft, zoals voorafgaandelijk uit te voeren werk door andere aannemers, alsook de ontvangst van informatie vanwege de klant.

Opdrachten kunnen pas worden ingepland nadat de klant diens voorbehoudsloos schriftelijk akkoord meedeelt met de integrale offerte, alsook met de toepassing van deze algemene voorwaarden.

Indien er voor de goede uitvoering van de opdrachten bepaalde info (documenten, bronnen, terminologielijsten, …) moet aangeleverd worden, moet de klant deze bezorgen op het ogenblik dat de overeenkomst tot stand komt. Eventuele contractueel overeengekomen uitvoeringstermijnen worden geschorst

 

in de mate NV Goddeeris kan aantonen dat zij haar planning niet kon aanhouden omwille van het ontbreken van de vereiste informatie. De termijn van verlenging kan zelfs een stuk langer zijn dan de vertraging waarmee de info aan Goddeeris bezorgd werd, om de eenvoudige reden dat de planning van Goddeeris ook afgestemd is op het feit dat alle bijkomende info op de vereiste tijdstippen ontvangen wordt.

Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen aanbrengt in de opdracht, is Goddeeris gerechtigd de leveringstermijn aan te passen, alsook de opdracht alsnog te weigeren indien de leveringstermijn onhaalbaar blijkt. In het laatste geval is de opdrachtgever de betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsook een schadevergoeding op het niet-uitgevoerde gedeelte. Iedere aanvulling en/of wijziging na het verstrekken van de opdracht wordt als afzonderlijke opdracht beschouwd.

Behoudens bewijs van het tegendeel wordt de termijn van uitvoering als een niet-essentieel onderdeel van de overeenkomst aanzien. Indien Goddeeris in emailverkeer eventueel gewag maakt van opleveringstermijnen betreffen dit niet-bindende termijnen, die enkel aanleiding zouden kunnen geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding indien de klant voorafgaandelijk bij het sluiten van de overeenkomst een duidelijke schriftelijke afspraak maakt waarin wordt opgenomen dat de termijn van uitvoering voor de klant essentieel is.

Art. 8. Intellectuele eigendom

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Goddeeris de auteursrechten en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, plannen, (proef)modellen, enz. De rechten op deze gegevens blijven eigendom van Goddeeris ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Goddeeris niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De klant is aan Goddeeris per overtreding van deze bepaling een forfaitaire schadevergoeding van 5.000,00 EUR, terwijl Goddeeris zich het recht voorbehoud om de reële schade (indien hoger) te bewijzen.

Art. 9. Aanvaarding van de werken

De klant moet de goederen en installaties bij de levering en/of de installatie onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen. De inontvangstname van de goederen en/of installaties dekt de zichtbare gebreken alsook de conformiteit van het geleverde met het bestelde zowel op vlak van de kwaliteit als op vlak van de kwantiteit, indien de klant ten aanzien van Goddeeris binnen de 10 dagen na uitvoering géén opmerkingen formuleert via een (gemotiveerde) aangetekende brief.

De klant aanvaardt het door Goddeeris uitgevoerde werk -met inbegrip van alle zichtbare gebreken en eventuele niet-conformiteiten – als:

 • de klant het werk uitdrukkelijk schriftelijk heeft goedgekeurd
 • het werk door de klant in gebruik is Neemt de klant een deel van het werk in gebruik, dan wordt dat gedeelte als aanvaard beschouwd.
 • de factuur aanvaard en/of betaald is
 • de klant niet binnen de 10 dagen na voltooiing van het werk aangetekend en gemotiveerd kenbaar heeft gemaakt dat er zich bepaalde zichtbare gebreken of niet-conformiteiten

Art. 10. Risico, aansprakelijkheid en garantie

Alle bestelde goederen en materialen, zowel in geval van aanneming als koop, worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer overeengekomen is dat Goddeeris instaat voor het transport. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant.

 

Indien er werken worden uitgevoerd op de terreinen en/of binnen de gebouwen van de klant, stelt de klant een afgesloten ruimte ter beschikking voor het opbergen van de materialen van NV Goddeeris. Bij gebreke daaraan zal de klant aansprakelijk zijn voor eventuele verdwijning van werfmaterialen, hetzij werkmateriaal, hetzij onderdelen voor de te plaatsen installaties.

De aansprakelijkheid van Goddeeris ingevolge eventuele handelingen en/of nalatigheden is beperkt tot de rechtstreekse en persoonlijke schade die de klant hierdoor oploopt, en is in elk geval beperkt tot het bedrag waarvoor Goddeeris verzeker is, nl. 2.500.000 EUR, behoudens ingeval van zware herhaalde fout of bedrog.

In het geval dat Goddeeris wel een ernstige en aantoonbare fout maakt bij de uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde excl. btw van de desbetreffende opdracht die wij aan de opdrachtgever in rekening brengen. Goddeeris kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals (niet-limitatief): financieel en commercieel verlies, productieverlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten, storing van de planning, verlies van cliënteel, aantasting van reputatie, enz…

Goddeeris kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die geheel of gedeeltelijk veroorzaakt wordt door apparatuur of gereedschap geleverd, aangebracht of ter beschikking gesteld door de klant of door derden, ook niet als zij daaromtrent geen voorbehoud heeft gemaakt.

In geval van niet-verzekerde schade is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

De garantie die Goddeeris levert op de door haar geplaatste installaties beperkt zich in eerste instantie tot de garantie die de wet voorziet, en in tweede instantie tot de garantievoorwaarden die de leverancier van een bepaald product voorziet. In elk geval geldt de garantie enkel mits de installaties gebruikt worden conform de gebruiksvoorschriften en/of de algemene regels van de kunst.

Ingeval de installatie behept is met verborgen gebreken, dient de klant een vordering in te stellen binnen de 4 maand na ontdekking van het verborgen gebrek. De aansprakelijkheid van Goddeeris voor verborgen gebreken is in elk geval beperkt tot het factuurbedrag.

Art. 11. Eigendomsvoorbehoud en pand

Alle goederen – zelfs de roerende goederen die reeds geïnstalleerd of geïncorporeerd zouden zijn – blijven eigendom van Goddeeris totdat de klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van Goddeeris heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties.

De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens de overeenkomst wordt uitgevoerd.

Indien de koper in weerwil van dit eigendomsvoorbehoud toch overgaat tot vervreemding van bepaalde (delen van) een installatie, dan gaan alle schuldvorderingen voortvloeiende uit deze verkoop van rechtswege (in toepassing van art. 1690 BW) over op Goddeeris, tot zekerheid van algehele betaling door de koper.

Niettegenstaande dit uitdrukkelijk voorbehoud van eigendom zijn alle risico’s betreffende de goederen, installaties en werken aan de klant overgedragen vanaf de plaatsing zoals bepaald in het artikel ‘risico, aansprakelijkheid en garantie’ van huidige algemene voorwaarden.

Tot zekerheid van betaling van het openstaande saldo van haar factu(u)r(en) of de gesubrogeerde vorderingen, geeft de klant in pand ten voordele van Goddeeris

 • alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, en dus niet beperkt tot handelsvorderingen,
 • alle huidige en toekomstige schuldvorderingen tegenover Goddeeris en de met haar verbonden ondernemingen, uit welke hoofde ook,

 

 • de geleverde goederen waarop de onbetaalde factu(u)r(en) betrekking heeft/hebben,
 • alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant op datum van registratie hiervan in het pandregister,
 • alle roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen die zullen behoren tot de eigendom van de in gebreke blijvende klant net voor elke opening van een insolventieprocedure toegekend aan de

Art. 12. Afstand van verhaal

De klant zal voorzien in een afstand van verhaal ten aanzien van zijn brandverzekeraar ten aanzien van Goddeeris voor alle schade die de 2.500.000 EUR overstijgt.

Art. 13. Schuldvergelijking

Goddeeris bepaalt uitdrukkelijk dat alle overeenkomsten gesloten met de klant deel uitmaken van één en dezelfde handelsrelatie en aldus deel van een economisch geheel uitmaken. In geval van faillissement of ontbinding van de koper of indien de koper het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt, heeft Goddeeris het recht om de al dan niet opeisbare schuldvorderingen ten aanzien van de klant te compenseren met de op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden ten voordele van Goddeeris.

Art. 14. Verbreking overeenkomst

Indien de klant om welke reden dan ook een aannemingsovereenkomst verbreekt/annuleert is de klant betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsook

 • een winstdervingsvergoeding van 20% op het niet uitgevoerde gedeelte, met een minimum van 125 EUR (voor de aanmaak van het dossier en de administratieve opvolging) ingeval Goddeeris nog géén bestelling en/of productie is gestart van specifieke onderdelen in functie van het project van de klant
 • een winstderving- en materiaalkostvergoeding van 40% met een minimum van 125 EUR, indien Goddeeris wel reeds gestart is met de vervaardiging van specifieke materialen op maat van de klant of bestelling van materialen in functie van de klant heeft

In beide gevallen behoudt Goddeeris zich het recht voor om de reële schade te bewijzen indien de geleden schade hoger is dan de voorziene percentages.

Art. 15. Ontbinding overeenkomst

Goddeeris behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de klant in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord, uitstel van betaling of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging van de juridische vorm van de klant, dan wel om het even welke wijziging in het aandeelhouderschap en/of bestuur van de klant.

Indien de klant diens betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Goddeeris zich het recht voor om de verdere uitvoering van elke overeenkomst met de klant uit te stellen tot aan de volledige betaling door de klant van alle achterstallige factuurbedragen (met inbegrip van intrest en schadevergoeding).

Ingeval de overeenkomst wordt ontbonden lastens de klant, is de klant een vergoeding verschuldigd die forfaitair begroot wordt op 40% van de waarde van het niet-uitgevoerde deel van de overeenkomst, met dien verstande dat Goddeeris de reële schade kan bewijzen indien deze hoger is.

Art. 16. Overmacht

 

In geval van overmacht voor Goddeeris wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van overmacht de uitvoering onmogelijk maakt, onverminderd de mogelijkheid voor Goddeeris om de aannemingsovereenkomst kosteloos te verbreken.

Onder overmacht wordt begrepen, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle onvoorziene omstandigheden waarop het vertaalbureau geen invloed kan uitoefenen en die het vertaalbureau verhinderen haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, blokkades, rellen, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van een onderaannemer, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers, epidemieën, overstromingen, stormen, etc.

Art. 17. Geheimhouding

De klant verbindt zicht tot de meest strikte geheimhouding van alle technische informatie en fabrieksgeheimen van Goddeeris. De klant verbindt er zich toe alle in uitvoering van onderhavige overeenkomst verkregen documentatie en informatie in vertrouwen te houden en ze niet te kopiëren of bekend te maken aan derden.

Art. 18. Afwervingsverbod

Het is de opdrachtgever verboden om tijdens de periode van samenwerking alsook tijdens een periode van vierentwintig (24) maanden na de beëindiging van de samenwerking personeel, onderaannemers, uitzendkrachten of gewezen personeel van Goddeeris over te nemen of in dienst te nemen.

Het is de opdrachtgever tevens verboden om opdrachten te geven aan en/of beroep te doen op de onderaannemers die Goddeeris inschakelt.

Deze verplichting geldt zowel voor de klant rechtstreeks als onrechtstreeks via dochter- of nevenvennootschappen of via een derde persoon, zelfstandige, (onder)aannemer of uitzendkantoor of gelijk welke gelieerde rechtspersoon.

De opdrachtgever maakt zich sterk dat het afwervingsverbod tevens gerespecteerd zal worden door dochter – of nevenvennootschappen, onderaannemers, leveranciers van goederen of diensten, uitzendkantoren, bedrijven die hun uitbating hebben op hetzelfde adres als de opdrachtgever (hetzij via technische bedrijfseenheid, hetzij via maatschappelijke zetel, hetzij via feitelijke uitbating), bedrijven waarvan de dagelijkse leiding in handen ligt van familieleden van de bestuurders en/of zaakvoerders van de opdrachtgevende firma.

Elke overtreding ter zake resulteert in de opeisbaarheid van een forfaitaire schadevergoeding van

 • 17.500 EUR indien de afgeworven persoon minder dan 1 jaar in dienst was van Goddeeris.
 • 25.000 EUR indien de afgeworven persoon tussen de 1 en de 3 jaar in dienst was van Goddeeris.
 • 35.000 EUR indien de afgeworven persoon méér dan 3 jaar in dienst was van Goddeeris.

Art. 19. Diverse bepalingen

De eventuele nietigheid van een afzonderlijke bepaling van onderhavige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

Art. 20. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Alle eventuele conflicten die voortvloeien uit de betrekkingen tussen Goddeeris en de klant zijn onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

Elke betwisting waartoe de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomst aanleiding zou kunnen geven, valt onder de exclusieve territoriale bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (afdeling Kortrijk).